დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქტის უკან დაბრუნება ხდება მხოლოდ ორი მიზეზით, რაც მდგომარეობს შემდეგში:

  1. მოწოდებული (მისამართზე ჩაბარებული) პროდუქტი თუ არ შეესაბამება თქვენს მიერ შეძენილ პროდუქტს.
  2. მოწოდებული (მისამართზე ჩაბარებული) პროდუქტი თუ დაზიანებულია, უვარგისია გამოყენებისთვის, ან გასული აქვს მოხმარებისა თუ ექსპლოატაციის ვადა.

ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების დადგომის შემთხვევაში ხდება:

  1. არასწორად მოწოდებული პროდუქტის გადაცვლა შეძენილ პროდუქტში, ან შესაბამისი ღირებულების სხვა პროდუქტში.
  2. დაზიანებული, უვარგისი ან მოხმარებისა და ექსპლოატაციის ვადაგასული პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა ვარგისიან პროდუქტში.